Beredskapsøvelsene under Koreakrigen

 
 
Knappe fem år etter slutten på den annen verdenskrig brøt det ut en krig på andre siden av jorden som laget ringvirkninger helt inn til Fjøløy fort. 25. juni 1950 gikk nord-koreanske styrker, støttet av sovjetiske stridsvogner og fly over grensen og inn i Sør-Korea. Sør-Korea var totalt underlegne den massive invasjonen og bare tre dager senere var hovedstaden Seoul inntatt. FN kom med en innstiling om at invasjonen umiddelbart måtte stanses, men det kom aldri noe svar fra de nord-koreanske styrkene, og FN så seg derfor nødt til å gripe inn.
Her hjemme gav nyhetsbildet om de overlegne kommunistiske styrkene som veltet innover et dårlig forberedt Sør-Korea klare assosiasjoner til tyskernes invasjon i 1940. I tillegg kom en forespørsel fra Amerikanske myndigheter via NATO om hva det norske forsvaret hadde tenkt å gjøre for å heve beredskapen. Frykten for at et liknende angrep kunne finne sted i Europa virket høyst reelt, og man kunne lett tenke seg den skandinaviske halvøya i Sør-Koreas sted om noe liknende skulle startet her hjemme.
I juli 1950 ble derfor vedtatt å utsette dimittering av vernepliktige styrker som var inne til førstegangstjeneste. I November 1950 ble kinesiske styrker innblandet i kampene i Korea og faren for en full konfrontasjon mellom Sovjetunionen/Kina og NATO var i aller høyeste grad reell. I Norge ble det innført permanent vakthold på nærmest alle militære anlegg og lagre, og et stort antall reservister ble innkalt til såkalte «Beredskapsøvelser». Om lag 4000 mann ble innkalt, hvor de tjenestegjorde i 60 dager før de ble dimittert og en ny pulje ble kalt inn. På denne måten holdt det norske forsvaret en ekstremt høy grad av beredskap, og blant annet ble Fjøløy fort dermed stående mobilisert med full krigsoppsetning i flere år, nærmest under dekke av å være en øvelse.
Rapporten under viser omfanget av «øvelsen» for en tilfeldig måned mens beredskapen var på topp:
 
 
Månedsrapport for Fjøløy Fort, august 1952:
 
Styrke:
* 1 Kaptein
* 1 Løytnant
* 3 Fenriker
* 7 sersjanter
* 94 korporaler og menige
Sum = 106 mann
 
Øvelser:
I august måned har det vært 193 øvelsestimer, samt skytebane i 27 timer. Av de viktigste øvelser har en gjennomgått følgende:
 
24 timer spesialtjeneste:
Tjenesten omfatter kanoner, kommandoplass og lyskaster. En har hovedsakelig drevet eksersis. En har og hatt en nattøvelse. Av mangel på kvalifiserte sambandsinstruktører har sambandsavdelingen ikke fått særlig mye spesialtjeneste.
18 timer nærforsvar:
Nærforsvarsstillingene ved fortet er utbedret og en del nye stillinger er anlagt. Mannskapene er fordelt til stillingene og en har øvet angrep på de forskjellige støttepunkt.
40 timer skarpskyting:
+ 27 timer på skytebanen, i alt 67 timer.
Mannskapene har skutt baneskyting med selvladekarabin og Mauser-karabin. De har dessuten skutt med Colt-Mitraljøse og med Mauser-Karabin på selvanvisende skive. Av avdelingens 97 befal og menige har 13 klart fordringene til skarpskyttermerket, 10 med selvladekarabin og 3 med Mauser-Karabin.
 
10 timer infanteri, spredt orden:
En har drevet infanteriutdannelsen videre og kommet til «Troppen i angrep»
 
10 timer luftvern:
Utdannelsen er drevet videre med 20mm luftvernsmaskinkanon og en har drevet mest med sikteøvelser, adskillelse og sammensetning.
 
4 timer infanteri, sluttet orden:
En har drevet stram eksersis med gevær. Eksersisen er holdt om morgenen med en halv time hver gang.
18 timer puss etc:
En har hatt vanlig pussvisitasjon hver lørdag.
20 timer forskjellige disp.:
En har bla. Gjennomgått de vanligste ammunisjonssorter ved våre batterier. En har også nyttet en del av tiden til puss av avdelingsvåpen. Intendanturavdelingen og sambandet har gjennomgått samtlige håndvåpen og 20mm. De har deltatt i baneskytingen med håndvåpen og har skutt med Colt-mitraljøse. I spredt orden har de gjennomgått til «laget i angrep». Dårlig vær har for en stor del hindret øvelsene.
 
40 timer diverse arbeid:
En har påbegynt og delvis fått gravet ut grunnen til en brakke. Da en lenge har manglet høvelig verktøy, har arbeidet gått senere enn beregnet. Vider er adskillige grøfter opparbeidet og veier utbedret. Hertil kommer en del utbedringsarbeider ved Ko. og batteri, samt diverse snekker og malearbeid.
Disiplinære forhold:
Stort sett er de disiplinære forhold i avdelingen bra. Det har i august vært ilagt fem refselser, samtlige for overtredelse av alkoholbestemmelsene. Ellers har det vært en del mindre saker som er avgjort med en ekstrajobb eller irettesettelse. Leiren mangler høvelig arrestlokale, og en finner det ikke forsvarlig å la soldatene utsone mer enn fire døgn der. Dersom større refselser må idømmes, må avsoningen skje i arrest andre steder.
 
Generelt:
Fortets stridsmidler er stort sett i bra stand. Det har forekommet en del småmangler og feil ved en del av materielle, blant annet lyskasterne. De utleverte radiosett (Tyske Hagenuck) er ikke bra, og en bør etter fagfolks mening ikke stole på at de funksjonerer tilfredsstillende. Ved en nattøvelse sist i måneden, viste det seg at alt utstyr for nattskyting virket bra, bortsett fra noen ganske små feil med nattbelysningen på et par kanoner. De fleste mangler er rettet på.
Soldatenes moral er stort sett bra. Den helt overveiende del av styrken går positivt inn for øvelsene, og de oppnådde resultatene ansees å være tilfredsstillende.
Forpleiningen er god og det har ikke vært klager på kosten.
For juli ble kostøret Kr 3,82,- og en antar å komme til noenlunde den samme kostpris for august. Avdelingen har kun innkalt kjøkkenpersonale, men disse har utført kjøkkentjenesten på en utmerket måte.
Det er utarbeidet nærforsvarsplan for fortet, og hver mann har fått tildelt sin spesielle oppgave og plass i nærforsvaret. 20mm luftvernkanoner er plassert slik at de foruten sin hovedoppgave som luftvern, også kan settes inn i nærforsvaret av fortet.
Da alle soldatene har en lang og kostbar reise for å komme hjem, ble det gitt en lengre samlet permisjon i stedet for som vanlig praksis kortere weekend permisjoner. Samtlige soldater har derfor i løpet av august måned hatt en langperm på fem dager.
 
________________
Sign:
S. Dalene
Kaptein/Fortssjef
 
Kilder:
Norsk forsvarshistorie Bind 4, side 259
Riksarkivet, RAFA 4606, RSD boks 446, «Månedsrapporter 1952»
 
 

Kildehenvisning:
Erik Ettrup